Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675186

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 maja 2010 r.
IV SA/Po 305/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. S. na pismo Prezydenta Miasta K. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

F. S. wniósł skargę na pismo Prezydenta Miasta K. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...), informujące, iż nie ma podstaw do zwrotu opłaty za wydaną kartę pojazdu w związku z rejestracją samochodu. Z załączonych do wniosku o rejestrację dokumentów wynikało, że samochód został sprowadzony z zagranicy i nie był dotychczas rejestrowany w Polsce. Rejestrując przedmiotowy pojazd, zgodnie z prawem pobrano należną wówczas opłatę w wysokości 500,00 zł. Na poparcie swojego stanowiska organ administracji wskazał, że w dniu rejestracji przedmiotowego pojazdu obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), w którym określono, iż za wydanie karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 500,00 zł. Organ pouczył Skarżącego, iż od powyższego pisma służy Mu prawo wniesienia skargi do Sądu, po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie - stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) z uwagi na jej niedopuszczalność, ponieważ przed jej wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Skarżący nie wezwał organu do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jeżeli ustawa, tak jak w niniejszej sprawie, nie przewiduje środków zaskarżenia, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Art. 53 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 tej ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Skierowane do organu żądanie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310 ze zm.), jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. (por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 4 lutego 2008 r. sygn. akt I OPS 3/07 -LEX 341207).

W rozpatrywanej sprawie Skarżący przed złożeniem niniejszej skargi nie dopełnił warunku uprzedniego, pisemnego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. Należy, zatem stwierdzić, że nie wyczerpał trybu określonego w art. 52 § 3 p.p.s.a. Tym samym nie spełnił jednego z niezbędnych warunków do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.