Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549110

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2014 r.
IV SA/Po 271/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia przyznać prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 października 2014 r.,po rozpoznaniu skargi Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "(...)" w S.L. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. J.S., będąc uczestnikiem niniejszego postępowania, po wydaniu powyższego wyroku, na urzędowym formularzu złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego. W uzasadnieniu wniosku J.S. wskazała, że nie ma środków na opłacenie skargi kasacyjnej. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że od 1 lipca do 30 września odbywała staż zorganizowany przez uczelnię a obecnie posiada status osoby bezrobotnej. J.S. poinformowała, iż jej jedyny majątek stanowi działka ROD i oszczędności w kwocie (...) zł.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia danych, wnioskodawczyni wyjaśniła, że prowadzi odrębne gospodarstwo domowe (oświadczenie matki i brata w załączeniu), mieszka w lokalu należącym do rodziców, którzy ponoszą koszty utrzymania lokalu (wnioskodawczyni dokłada się do czynszu). J.S. poinformowała również, iż w związku z brakiem pracy jedynym jej źródłem utrzymania są obecnie oszczędności, które zgromadziła w czasie odbywania stażu. Do powyższego pisma wnioskodawczyni załączyła kopię umowy o staż.

Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata. Z kolei prawo pomocy z zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przesłanki regulujące przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zawarte są w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., zgodnie z którymi przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym Sąd przyznaje, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić najmniejszych nawet należności związanych z postępowaniem sądowym (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, przy uwzględnieniu deklarowanego braku dochodu i prowadzenia odrębnego od rodziców gospodarstwa domowego, stwierdzić należy, że przedstawiona sytuacja finansowa pozwala na przyjęcie, że wnioskodawczyni należy do osób znajdujących się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej opłacenie jakikolwiek kosztów postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 1-3, art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.