IV SA/Po 265/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2593910

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 r. IV SA/Po 265/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy postanawia zwrócić skarżącemu wpis od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2018 r. w kwocie (...) (słownie: (...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 r. odrzucił skargę A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy. Jak wynika z treści postanowienia powodem odrzucenia skargi było nie podpisanie skargi pomimo stosownego wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Następnie tut. Sąd postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 r. w pkt 1 odrzucił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi i w pkt 2 odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi.

A. S. wniósł zażalenie na ww. postanowienie, które zostało odrzucone postanowieniem tut. Sądu z dnia 21 sierpnia 2018 r. (zażalenie na ww. postanowienie zostało odrzucone postanowieniem Sądu z dnia 9 października 2018 r.).

W terminie otwartym do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 9 października 2018 r. skarżący przesłał kopię uiszczenia w dniu 12 lipca 2018 r. wpisu w kwocie (...) zł.

Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Skarżącego o wyjaśnienie czy przesłane w dniu 18 października 2018 r. potwierdzenie wpłaty kwoty (...) zł z dnia 12 lipca 2018 r. świadczy o wniesieniu zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 9 października 2018 r., czy też wniosek o zwrot uiszczonego wpisu od zażalenia na postanowienie tut. Sądu z dnia 5 czerwca 2018 r. Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni pod rygorem przyjęcia, iż przesłane potwierdzenie wpłaty kwoty (...) zł stanowi wniosek o zwrot uiszczonego wpisu.

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie odpowiedział na powyższe wezwanie.

Stwierdzić zatem należy, że zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Jak wynika z treści postanowienia z dnia 21 sierpnia 2018 r., Sąd orzekając o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r., nie orzekł o zwrocie uiszczonego przez skarżącego w dniu 12 lipca 2018 r. wpisu od zażalenia. Z uwagi na powyższe należało zwrócić uiszczony wpis od zażalenia jako wpis uiszczony od pisma odrzuconego, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.