Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675170

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2010 r.
IV SA/Po 263/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.P. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonanych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 1 marca 2010 r. T.P. wniósł za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (datowaną 27 lutego 2010 r.) na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) lutego 2010 r.) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonanych robót budowlanych (k. 2-3 akt sądowych). Od skargi nie został uiszczony wpis.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 28 maja 2010 r. IV SA/Po 263/10 wezwano Skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 221/03/2193 ze zm.; postanowienia NSA: II OZ 1050/09, II OZ 380/09), pod rygorem odrzucenia skargi (k. 33 akt sądowych).

Odpis zarządzenia do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącemu dnia 2 czerwca 2010 r. (k. 34, 36 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Odpis zarządzenia do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącemu dnia 2 czerwca 2010 r. (k. 34, 36 akt sądowych). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie dnia 9 czerwca 2010 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu wynika, że do dnia 21 czerwca 2010 r. wpisu od skargi nie uiszczono (k. 37 akt sądowych).

Z powyższych względów, wobec nie uiszczenia wpisu sądowego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.