Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
IV SA/Po 209/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2013. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania administracyjnego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

M.Z. wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2013. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania administracyjnego. Wraz ze skargą skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Z informacji zawartych w powyższym formularzu wynika, że skarżąca jest studentką I roku UAM i nie ma żadnego dochodu, gdyż z uwagi na dzienne studia nie ma możliwości dorabiania. Z formularza wniosku wynika również, że wnioskodawczyni utrzymuje się ze środków uzyskiwanych od matki, która na utrzymaniu ma również brata wnioskodawczyni.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia informacji dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawczyni wyjaśniła, że nie ma żadnego majątku, lokat i kart kredytowych. Skarżąca poinformowała, że jej matka pracuje w Sądzie Rejonowym (...) jako kurator sądowy i uzyskuje pensję netto (...) zł, która stanowi źródło utrzymania dla matki oraz skarżącej i jej brata będącego studentem III roku Politechniki. Skarżąca poinformowała również, iż nie ma żadnego kontaktu z ojcem i nie uzyskuje od niego żadnych środków (nie korzysta również z pomocy MOPR). W załączeniu do powyższego pisma przesłano zeznawania podatkowe matki za lata 2012 i 2013, wyciągi z jej kont bankowych i zestawienie wydatków za okres ostatnich 6 miesięcy, z którego wynika, iż miesięczne wydatki na gaz, prąd, Internet, wodę, monitoring, telefony komórkowe, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, raty oraz paliwo i ubezpieczenie samochodu marki (...) z 2004 r. wynosi średnio ok. (...) zł. Z godnie z oświadczeniem wnioskodawczyni pozostała kwota przeznaczona jest na 3 osoby i zakup odzieży, środki czystości, lekarstwa, jedzenie dla psa, kom kartę i inne opłaty.

Na podstawie art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przesłanki regulujące przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zawarte są w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym prawo pomocy w zakresie częściowym Sąd przyznaje, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Prawo pomocy jest więc szczególną formą pomocy państwa przyznawanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej lub ograniczającej dostęp do sądu. Przy czym, chodzi o trudną sytuację materialną danej osoby lub rodziny, ale uwzględniającą także odniesienia obiektywne, tzn. sytuację na rynku pracy, poziom wynagrodzeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz poziom życia większości rodzin.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy stwierdzić trzeba, że sytuacja majątkowa i rodzinna skarżącej pozostającej na utrzymaniu matki, przy uwzględnieniu faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa z matką i bratem oraz wysokości dochodu matki uzasadnia ocenę, że nie jest ona w stanie, bez ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wygospodarować środków finansowych na opłacenie kosztów sądowych. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.