Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446102

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
IV SA/Po 185/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku radcy prawnego Z.L. z dnia 24 lipca 2013 r. w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych postanawia zasądzić od Skarbu Państwa - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz radcy prawnego Z.L. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu, tj. kwotę (...) zł powiększoną o kwotę (...) zł podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 17 grudnia 2013 r. wydał wyrok sygn. akt I OSK 2079/13 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 185/12 w sprawie ze skargi k.p. przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 sygn. akt IV SA/Po 798/10. Do rozpoznania pozostał złożony wraz ze skargą kasacyjną wniosek radcy prawnego Z.L. o zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Na podstawie przepisów § 15 pkt 1 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1c i § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 490) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wyznaczonemu radcy prawnemu przysługuje 50% stawki minimalnej wynoszącej w niniejszej sprawie 240 zł, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Jak wynika z akt sprawy radca prawny Z.L. do reprezentowania Skarżącej wyznaczony został po zakończeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, w związku z czym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przysługuje mu wynagrodzenie nie wyższe niż 150% stawki minimalnej wynoszącej 180 zł. (75% z 240 zł.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając rodzaj i stopień zawiłości sprawy, nakład pracy poniesiony przez pełnomocnika, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.