Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 stycznia 2012 r.
IV SA/Po 1212/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...).10.2011 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu

Uzasadnienie faktyczne

H.T. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł wniósł o przyznanie prawa pomocy w całości. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że gospodarstwo domowe prowadzi z konkubiną oraz bratową a ich wspólny dochód uzyskiwany z renty rodzinnej bratowej i emerytury konkubiny wynosi (...) zł brutto (wnioskodawca nie uzyskuje żadnego dochodu). Zgodnie z oświadczeniem jedyny ich majątek stanowi udział w nieruchomości wynoszący 1/2. W odpowiedzi na wezwanie Sądu wnioskodawca przedłożył kopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2011 r. wraz z dowodami wpłaty, kopię faktury za energie elektryczną, zaświadczenie o wysokości dochodu za 2009 i 2010 r. (dochód 0 zł.).

Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata. Z kolei prawo pomocy z zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przesłanki regulujące przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zawarte są w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., zgodnie z którymi przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym Sąd przyznaje, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić najmniejszych nawet należności związanych z postępowaniem sądowym (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

W świetle powyższego, mając na uwadze sytuację finansową wnioskodawcy a w szczególności deklarowany brak dochodu, oraz fakt utrzymywania się wraz z bratową i konkubiną z należnych im świadczeń wynoszących łącznie (...) zł stwierdzić należy, iż H.T. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania. Wnioskodawca nie posiadający własnego dochodu nie dysponuje bowiem środkami pieniężnymi, które mogłby przeznaczyć na poniesienie kosztów niniejszego postępowania chociażby w części. Ponadto biorąc pod uwagę koszty rynkowego honorarium adwokata, stwierdzić należy, że przestawiona przez wnioskodawcę kondycja finansowa pozwala również przewidzieć, iż nie ma możliwości zgromadzenia dostatecznych środków na pokrycie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 1-3, art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.