IV SA/Gl 960/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134905

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 marca 2019 r. IV SA/Gl 960/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Siudyka.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi D.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uznania i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.