Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 września 2007 r.
IV SA/Gl 852/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r., poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w S., M. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. Nr (...) z dnia (...) r., uchylającą decyzję Starosty B. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu marki (...) B. o nr rej. (...), zarejestrowanego na rzecz J. S.i umarzającą postępowanie w sprawie.

Przedmiotową decyzję wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego doręczono skarżącemu w dniu (...) r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).

Postanowieniem Prezydenta Miasta S. Nr (...), wyżej wymieniona skarga została przekazania w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Natomiast według art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego doręczono skarżącemu dniu (...) r.

Termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego upłynął zatem (...) r.

Dla oceny czy skarga została wniesiona w terminie decydujące znaczenie miała w tym przypadku data przekazania skargi organowi właściwemu, a nie okoliczność, że skarżący w otwartym terminie złożył skargę w siedzibie Urzędu Miejskiego w S.

Z uwagi na to, że przekazanie skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. nastąpiło (...) r., nie ulegało wątpliwości, że skarga została wniesiona po terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Podzielić bowiem należało pogląd ukształtowany w orzecznictwie na gruncie wniesienia skargi do organu pierwszej instancji, że "Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)." (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2004 r., sygn. akt IV SA/Gl 647/04, ONSA i WSA 2005/6/116).

Powyższa ocena w zakresie zachowania terminu do wniesienia skargi, znajduje zastosowanie również w sytuacji wniesienia skargi do innego organu niewłaściwego niż organ pierwszej instancji.

W przedmiotowej sprawie nie ma bowiem zastosowania art. 65 § 2 k.p.a., zgodnie z którym podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Zgodnie zatem z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.