Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 listopada 2007 r.
IV SA/Gl 785/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na uchwałę (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Z. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wykluczenia z rejestru członków spółdzielni mieszkaniowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na Uchwałę Nr (...) Zebrania Przedstawicieli Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia (...) w sprawie rozpatrzenia złożonego odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej dot. wykluczenia z rejestru członków (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W rozpatrywanej sprawie, przedmiotem skargi wniesionej przez A. R., była Uchwała Nr (...) Zebrania Przedstawicieli Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia (...) w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej dot. wykluczenia z rejestru członków (...).

Natomiast na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o uchylenie uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków spółdzielni mieszkaniowej rozpoznaje właściwy sąd okręgowy.

Wobec tego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., skarga została odrzucona w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym.