Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885268

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 lipca 2012 r.
IV SA/Gl 773/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sędziowie: WSA Andrzej Matan (spr.), NSA Adam Mikusiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. sprawy ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rodziny zastępczej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.