Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001832

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 maja 2018 r.
IV SA/Gl 758/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. sprawy ze skargi B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. (...) w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.