Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999513

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 listopada 2018 r.
IV SA/Gl 752/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Siudyka, Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 r. sprawy ze skargi B.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.