IV SA/Gl 737/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2529706

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 737/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza L. z dnia (...) r. nr (...), którą uchylono w całości decyzję z dnia (...) r. nr (...) i odmówiono prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na dzieci - M.K. i A.K. w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Powyższa decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, została doręczona skarżącej w dniu 22 maja 2018 r., co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki znajdującego się w aktach administracyjnych (doręczenie zastępcze dorosłemu domownikowi). Zatem termin do wniesienia skargi upłynął bezskutecznie w dniu 21 czerwca 2018 r.

Tymczasem dopiero w dniu 22 czerwca 2018 r. (data stempla pocztowego) skarżąca nadała, za pośrednictwem organu, skargę do tut. Sądu na decyzję z dnia (...) r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Poza tym art. 54 § 1 p.p.s.a. wymaga również, aby skargi wnoszone były za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Jednocześnie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, iż skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia do tut. Sądu za pośrednictwem organu odwoławczego, została skutecznie doręczona skarżącej w dniu 22 maja 2018 r., tym samym termin do złożenia skargi upłynął w dniu 21 czerwca 2018 r. Skarga została natomiast nadana dopiero w dniu 22 czerwca 2018 r. Wobec powyższego stwierdzić należało, że skarga została złożona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.