Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884336

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 maja 2012 r.
IV SA/Gl 729/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska, Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2012 r. sprawy ze skargi M.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.