Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 625/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia: odmówić przyznania wynagrodzenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2013 r.

W skardze kasacyjnej z dnia (...), pełnomocnik skarżącego wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Natomiast podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Jednakże według § 20 wyżej wymienionego rozporządzenia, wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Wobec tego - jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie sądów administracyjnych - z treści tego przepisu wynika, że aby Skarb Państwa mógł wypłacić wynagrodzenie wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi, konieczne jest złożenie oświadczenia o wskazanej treści, gdyż pozwala to w istocie określić zakres, w jakim wynagrodzenie musi zostać pokryte przez Skarb Państwa. Wymaga przy tym podkreślenia, iż brak stosownego oświadczenia nie stanowi uchybienia formalnego, które podlegałoby uzupełnieniu na wezwanie sądu w trybie art. 49 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt I OZ 615/08, LEX nr 527807).

W przedmiotowej sprawie, pełnomocnik skarżącego w skardze kasacyjnej z dnia (...) zawarł wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, jednakże nie złożył oświadczenia, że koszty te nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Wobec tego, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.