Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604933

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2018 r.
IV SA/Gl 612/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.).

Sędziowie WSA: Teresa Kurcyusz-Furmanik, Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Rektora A w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia studiów postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniosła skargę na decyzję w przedmiocie odmowy wznowienia studiów.

Na rozprawie skarżąca cofnęła skargę z uwagi na uzyskane od organu zapewnienie pozytywnego rozpatrzenia jej wniosku o wznowienie studiów po jego ponownym złożeniu. Pełnomocnik organu potwierdził te okoliczność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa albo spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W niniejszej sprawie nie zachodzą przyczyny, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, zmierzające do obejścia prawa albo też powodujące utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

mr

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.