Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 września 2008 r.
IV SA/Gl 600/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A.O. pismem procesowym z dnia (...) wniósł za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję tegoż Kierownika z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

Powyższy organ pismem z dnia (...) udzielił odpowiedzi na skargę i wystąpił o jej oddalenie. Tutejszy Sąd zarządzeniem z dnia (...) sygn. akt IV SA/Gl 600/08 oraz pismem z dnia (...) wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł ((...) zł). Do wykonania czynności skarżący zobowiązany został w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wskazanego pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący powyższe pismo otrzymał w dniu (...), a wynika to z daty odbioru pisma na zwrotnym potwierdzeniu jego odbioru, jednakże do dnia podjęcia rozstrzygnięcia skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

W świetle treści skargi strony oraz przedstawionych działań podjętych przez sąd administracyjny skarga podlega odrzuceniu, ponieważ wyczerpane zostały przesłanki jej odrzucenia przewidziane treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) gdyż w wyznaczonym przez Sąd terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Wobec powyższego należało stosownie do postanowień art. 220 § 3 wyżej wymienionej ustawy orzec jak w sentencji.