Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 594/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi B.W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia: przyznać od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T.L. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2015 r. ustanowiono dla skarżącej adwokata.

Pismem z dnia (...) Okręgowa Rada Adwokacka w K. wskazała jako pełnomocnika skarżącej adwokata T.L., który zgłosił się do sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r. oddalił skargę. W piśmie z dnia (...) pełnomocnik zgłosił wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu oświadczając jednocześnie, że przedmiotowe koszty nie zostały uiszczone w żadnej części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony w ramach przyznanego prawa pomocy pełnomocnik procesowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia wynagrodzenie minimalne adwokata występującego przed sądem administracyjnym wynosi 240 zł. Natomiast wraz z należnym podatkiem VAT wnoszącym 23% daje to kwotę 295,20 zł.

W tym stanie rzeczy, wobec poprawnie sformułowanego wniosku należało orzec o przyznaniu wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane w ramach prawa pomocy przyznanego skarżącej z urzędu w wysokości jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.