Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2008 r.
IV SA/Gl 559/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Majzner (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jako bezprzedmiotowe; 2. ustanowić radcę prawnego dla skarżącej.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą z dnia (...) A. W. złożyła do Sądu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym oznaczyła, iż zakres jej żądania obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych a także ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata bądź radcy prawnego.

W uzasadnieniu skarżąca powołała się na okoliczność pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Wywiodła bowiem, że gospodaruje samotnie, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani nieruchomości (zamieszkuje w (...) lokalu o powierzchni (...)), osiąga miesięczny dochód z tytułu (...) w kwocie brutto (...) (netto: (...)) oraz ze środków otrzymywanych z (...). Równocześnie strona oświadczyła, że miesięczna wysokość ponoszonych przez nią kosztów utrzymania (czynsz, opłaty za tzw. media, zakup leków, żywności i środków czystości) wynosi ogółem (...).

Uzasadnienie prawne

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Na wstępie należy odnotować, że skarga w niniejszej sprawie wniesiona została na decyzję wydaną w zakresie dodatku mieszkaniowego.

Cel i charakter omawianego świadczenia nie pozostawiają przy tym wątpliwości, że stanowi ono formę szeroko pojętej pomocy społecznej. Zgodnie zaś z art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a., strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wnioskująca korzysta zatem w niniejszej sprawie ze zwolnienia od kosztów sądowych z mocy samego prawa, a w rezultacie postępowanie w kwestii zwolnienia jej od rzeczonych kosztów było bezprzedmiotowe i z tego powodu należało je umorzyć działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 3 tej ustawy.

Odnosząc się natomiast do wniosku A. W. o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego godzi się przywołać zasadę wyrażoną w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Stosownie do jej brzmienia, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli po myśli art. 245 § 3 tej ustawy, mogącym obejmować między innymi ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Analiza stanu majątkowego i sytuacji życiowej skarżącej doprowadziła do konkluzji, że przedstawiony wyżej wymóg został przezeń zachowany.

Z oświadczeń wnioskującej oraz z dokumentów dołączonych do akt administracyjnych niniejszej sprawy wynika bowiem, że nie posiada ona żadnych zasobów pieniężnych ani majątku, osiąga dochód z tytułu (...) w kwocie netto zaledwie (...) (patrz: przekaz pocztowy stanowiący załącznik do karty nr 20 akt administracyjnych) oraz ze świadczeń z (...) a także, iż jest osobą (...), wymagającą (...) (vide: orzeczenie stanowiące kartę nr 24 akt administracyjnych).

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że uiszczenie kosztów, jakie mogą wiązać się z udziałem w sprawie profesjonalnego pełnomocnika znacznie przekracza możliwości płatnicze strony. Zważywszy powyższe ustanowiono dla niej radcę prawnego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., w związku z art. 258 § 3 oraz z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy.

Przyznając prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego wzięto nadto pod uwagę obciążenie poszczególnych korporacji zawodowych, w tym adwokackiej i radcowskiej, sprawami, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ustanawia fachowych pełnomocników.