Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 czerwca 2008 r.
IV SA/Gl 55/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w 9 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie renty rodzinnej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia: przyznać i wypłacić z sum budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rzecz adwokata J. B. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie (...) zł ((...)) tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę B. D. wniesioną od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie renty rodzinnej.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. Sąd uwzględnił wniosek skarżącej o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia dla niej adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w K. wyznaczyła dla skarżącego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata J. B. Ustanowiony w sprawie pełnomocnik w dniu (...) sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony w ramach przyznanego prawa pomocy pełnomocnik procesowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348). W myśl § 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, przyznane w myśl ust. 1 wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania w tym przedmiocie.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powoływanego rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli sprawy nie prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji, stawki minimalne wynoszą 75% stawki minimalnej przewidzianej za postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Z kolei według § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c w innej sprawie niż wymienione w pkt 1 lit. a-b powyższego przepisu stawka w pierwszej instancji wynosi 240 zł. Pismo pełnomocnika z dnia (...) stanowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. W myśl zatem powołanych wyżej przepisów wynagrodzenie pełnomocnika w niniejszej sprawie wynosi 180 zł, co stanowi 75% z kwoty 240 zł. Kwota ta została powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości 22%, co łącznie czyni kwotę 219,60 zł.

W tym stanie rzeczy należało orzec o przyznaniu wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane w ramach prawa pomocy przyznanego skarżącemu z urzędu zgodnie z poczynionymi wyżej wyliczeniami.