Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 47/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie spraw uczniów - stypendium szkolne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. S.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na cztery decyzje, w tym na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...), dotyczącą odmowy przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla T.G.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 stycznia 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego - S.G. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu T.G. przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Następnie w związku z nienadesłaniem wyżej wymienionego pełnomocnictwa w wykonaniu zarządzenia Sędziego Sprawozdawcy z dnia 19 lutego 2015 r. wezwano skarżącego - T.G. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie jej w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja sądowa zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 4 marca 2015 r., co wynika z dokumentu zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych (k. 13). Jednakże w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 11 marca 2015 r., skarga nie została podpisana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Brak pełnomocnictwa jest brakiem formalnym skargi, który może być uzupełniony w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Z kolei nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa stanowi podstawę do jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Poza tym zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Tym samym, na mocy art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., jak każde pismo strony powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jednocześnie w przypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie S.G. złożyła skargę w imieniu swojego pełnoletniego syna T.G. jednakże pomimo wezwania nie przedłożyła pełnomocnictwa do jego reprezentowania. Ponadto sam skarżący w wyznaczonym terminie nie podpisał skargi pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do usunięcia tego braku formalnego, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności. Tym samym wyżej wymieniona okoliczność stanowi uzasadnioną przesłankę odrzucenia skargi.

W związku z powyższym, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.