Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
IV SA/Gl 442/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nadzoru sanitarnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) A Sp. z o.o. w P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nadzoru sanitarnego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 maja 2015 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni - pod rygorem jej odrzucenia.

Wyżej wymienione wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...), co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 20).

Jednakże termin uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W przedmiotowej sprawie termin uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie.

Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę powyższą należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.