Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894633

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 marca 2011 r.
IV SA/Gl 413/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie: NSA Adam Mikusiński, WSA Edyta Żarkiewicz-Kunicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi P.G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.