Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446096

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
IV SA/Gl 367/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) k.k. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta C. z dnia (...) Nr (...) w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na przekroczenie terminu do wniesienia skargi, ewentualnie o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Poza tym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, została skutecznie doręczona skarżącej w dniu (...). W związku z tym termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...). Tymczasem skarga została złożona osobiście przez k.k. w kancelarii ogólnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. w dniu (...), a zatem po upływie terminu do jej wniesienia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.