Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858078

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
IV SA/Gl 302/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi D.B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.