Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893029

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 lutego 2011 r.
IV SA/Gl 225/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sędziowie WSA: Małgorzata Walentek, Edyta Żarkiewicz-Kunicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A.F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.