Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 209/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi T.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd oddalił skargę T.P., orzeczenie stało się prawomocne z dniem 15 stycznia 2015 r.

Profesjonalny pełnomocnik T.P. pismem złożonym w dniu (...) wniósł o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stosownie do art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu po jego ogłoszeniu z zastrzeżeniem § 2, który stanowi, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawach, w których skargę oddalono zgłasza się w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wniosek pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku - złożony w dniu (...) - jest oczywiście spóźniony. Z akt sprawy wynika, że 7 - dniowy termin do zgłoszenia przedmiotowego wniosku upłynął bezskutecznie w dniu 16 grudnia 2014 r. Profesjonalny pełnomocnik nie zgłosił natomiast wniosku o przywrócenie tego terminu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.