IV SA/Gl 161/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2530887

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 161/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 5 lipca 2018 r. postanawia: odmówić skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wskazanym wyrokiem tut. Sąd oddalił skargę A. G. Pismem, nadanym przesyłką pocztową w dniu 31 lipca 2018 r. skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku i doręczenie mu ww. wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) zwanej dalej w skrócie jako p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Natomiast odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Z akt sądowych wynika, że wyrok w niniejszej sprawie został wydany na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 5 lipca 2018 r. Odpis sentencji wydanego orzeczenia wraz z pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu 16 lipca 2018 r. (k. 20) a zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął bezskutecznie w dniu 23 lipca 2018 r. Tymczasem skarżący złożył wyżej wymieniony wniosek dopiero w dniu 31 lipca 2018 r., czyli po upływie wskazanego powyżej terminu. Należy podkreślić, iż upływ siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia sentencji wyroku powoduje, że wniosek o jego uzasadnienie staje się bezskuteczny, albowiem zgodnie z art. 85 p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. W związku z powyższym, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

mr

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.