IV SA/Gl 16/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2387146

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 listopada 2017 r. IV SA/Gl 16/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

S. B. pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję tegoż organu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 26 października 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 16/12 zawiesił postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie. Zawieszenie tego postępowania nastąpiło z uwagi na śmierć strony, a przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków osoby zmarłej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) sąd administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W rozpatrywanej sprawie wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania przewidziane przytoczonym powyżej przepisem, ponieważ stosownie do postanowień art. 130 § 1 pkt 3 Sąd umarza postępowanie w razie śmierci strony, po upływie pięciu lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny. Jak zostało to powyżej zaznaczone postanowienie o zawieszeniu postępowania nastąpiło z uwagi na śmierć strony skarżącej i od dnia podjęcia stosownego w tym zakresie postanowienia upłynęło pięć lat, a tym samym wyczerpana została przesłanka podjęcia tego typu rozstrzygnięcia. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.