Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431947

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 marca 2014 r.
IV SA/Gl 1429/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w Ż. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 25 listopada 2013 r. A w Ż. reprezentowana przez adwokata Ł.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o zwolnienie strony skarżącej od kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi w sprawie ze względu na jej trudną sytuację finansową.

Do skargi nie dołączono umocowania do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym pełnomocnik pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. wezwany został do nadesłania stosownego pełnomocnictwa w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazane wezwanie zostało doręczone do rąk upoważnionego pracownika na podany w skardze adres, w dniu 21 stycznia 2014 r., co wynika z dowodu doręczenia znajdującego się w aktach sprawy (k. 15). Tym samym termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął dnia 28 stycznia 2014 r. (wtorek).

W zakreślonym przez Sąd terminie wskazane braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2003 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zm.), sąd odrzuca skargę postanowieniem również na posiedzeniu niejawnym, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z kolei, według art. 37 § 1 tej ustawy, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 21 stycznia 2014 r., a zatem wskazany przez Sąd termin do uzupełnienia braków skargi upłynął dnia 28 stycznia 2014 r.

Do dnia dzisiejszego adwokat Ł.S. nie złożył jednak pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Zaznaczyć również należy, że wniosek pełnomocnika o zwolnienie strony skarżącej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ze względu na odrzucenie skargi nie został rozpoznany.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd w oparciu o regulację art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.