Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891659

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 października 2012 r.
IV SA/Gl 1289/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska, Małgorzata Walentek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.