IV SA/Gl 1152/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203050

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lutego 2017 r. IV SA/Gl 1152/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. na pismo Wójta Gminy N. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie informacji publicznej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 15 listopada 2016 r. J.S. wniósł skargę na pismo Wójta Gminy N. z dnia (...) r. nr (...), w którym poinformowano skarżącego, że zapis elektroniczny na rejestratorze dźwięku obrad rady gminy stanowi jedynie środek pomocniczy do sporządzenia pisemnego protokołu z obrad sesji rady, który stanowi dopiero informację publiczną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie - jak wynika z jej treści - jest pismo z dnia (...) r. Wójta Gminy N., w którym poinformowano skarżącego, że zapis elektroniczny na rejestratorze dźwięku obrad rady gminy nie stanowi informacji publicznej.

W związku z treścią wymienionego pisma stwierdzić należało, że pismo to nie jest decyzją, ma bowiem jedynie charakter informacyjny, a tym samym niniejsza skarga jest niedopuszczalna. Podkreślenia bowiem wymagało, że skarga dotyczyła, precyzyjne wskazanego w niej pisma, a nie np. zarzutu bezczynności organu.

Zgodnie zatem z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. - według którego sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne - należało orzec jak w sentencji.

Ponadto na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., według którego Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, należało zwrócić stronie skarżącej kwotę uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.