Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 48152

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 27 maja 1999 r.
IV SA 835/97

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA A. Gliniecki.

Sędziowie NSA: A. Plucińska-Filipowicz, B. Gorczycka-Muszyńska (spr.).

Protokolant: I. Wąsiewicz.

Uzasadnienie faktyczne

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 28 marca 1997 r. utrzymał w mocy zakwestionowaną w odwołaniu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w T. decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wymierzeniu godzinowej kary pieniężnej za przekroczenie emisji dopuszczalnej pyłów krzemowych i tlenku węgla z emitora E2 zespołu otaczarki w MBB-30. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż zarzut odwołania dotyczący bezpodstawnego uznania, iż stwierdzona w czasie kontroli ilość emisji pyłów, to ilość pyłów krzemowych, limitowanych decyzją o dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających powietrze, wprowadzanych do powietrza - jest bezzasadny.

Wprawdzie bowiem w zawiadomieniu o nieprzestrzeganiu wymagań ochrony środowiska z dnia 9 lipca 1996 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska określił zanieczyszczenie, dla którego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej emisji jako "pył", jednakże wynika to ze skrótu myślowego, bowiem "w tym przypadku mamy do czynienia z jednym rodzajem pyłu, to znaczy z pyłem krzemowym".

W skardze na tę decyzję wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych podtrzymuje zgłoszony w odwołaniu zarzut, iż ustalone podczas kontrolnych pomiarów ilości pyłów emitowanych w czasie procesów technologicznych z emitora E2 bezpodstawnie uznawane są za pyły krzemowe. Skarżący twierdzi, że w procesie technologicznym otrzymywania masy bitumicznej stosowane są różne rodzaje i ilości składników i pyły technologiczne emitowane do powietrza mają różny skład chemiczny i frakcyjny. Jedynie szczegółowa analiza składu chemicznego tych pyłów na zawartość czynnej krzemionki pozwoliłaby na zaliczenie tego zanieczyszczenia jako pyłu krzemowego. Pyły krzemowe bowiem to takie, które zawierają powyżej 30% wolnej krzemionki. Analiza taka jednak, w odniesieniu do pyłów, których ilość ustalono w czasie badań kontrolnych, nie została dokonana. Zakwalifikowanie więc całej ilości pyłów jako pyłów krzemowych było "nieuprawnione".

Z tych względów skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna. Sprawa nie została wyjaśniona w stopniu umożliwiającym jej rozstrzygnięcie zgodne z prawem. Twierdzenie organu odwoławczego, iż dla oznaczenia pyłów krzemowych użyto określenia "pyły" stosując "skrót myślowy" mogłoby być uznane za wiarygodne tylko wówczas, gdyby wykazane zostało, że w procesie technologicznym wytwarzania mas bitumicznych powstają wyłącznie pyły krzemowe. Takich ustaleń jednak nie dokonano. Mimo iż organ I instancji w piśmie adresowanym do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 września 1996 r. podał, iż w "Studium Ochrony Atmosfery", na podstawie którego wydano decyzję o dopuszczalnej emisji, wskazano na "występowanie z rozpatrywanego źródła wyłącznie pyłu klasyfikowanego jako pył krzemowy" - organ odwoławczy nie sprawdził tego twierdzenia - do akt nie dołączono powołanego "Studium". W tych okolicznościach stanowisko organu odwoławczego wyrażone w motywach zaskarżonej decyzji jakoby określenie zanieczyszczenia, dla którego stwierdzono przekroczenie emisji dopuszczalnej jako "pył", wynikało ze skrótu myślowego, a w istocie chodziło o pył krzemowy - uznać należy za gołosłowne.

Ponieważ jednoznaczne wyjaśnienie ww okoliczności ma istotne znaczenie dla wyniku sprawy - Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.