Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2421783

Wyrok
Sądu Rejonowego w Sanoku
z dnia 31 maja 2017 r.
IV P 342/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Elżbieta Domańska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Sanoku - Wydział IV Pracy w składzie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Sanoku sprawy z powództwa A. S. (1) PESEL (...); przeciwko pozwanemu Gminnemu Ośrodkowi (...) w S. z siedzibą w P. NIP (...); o zapłatę

I.

oddala powództwo;

II.

z a s ą d z a od powódki A. S. (1) na rzecz pozwanego Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P. kwotę 450 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu;

III.

o d s t ę p u j e od obciążania powódki kosztami procesu należnymi na rzecz pozwanego w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 31 maja 2017 r.

Pozwem z dnia 22 lipca 2016 r., skierowanym przeciwko pozwanemu - Gminnemu Ośrodkowi (...) w S. z siedzibą w P., powódka A. S. (1) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kwoty 4 277 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty tytułem nagrody rocznej oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Uzasadniając swoje żądanie, powódka podała, że Zarządzeniem Wójta Gminy S. z dnia 15 lutego 2012 r., z dniem 16 lutego 2012 r. powołana została na stanowisko Dyrektora strony pozwanej. Na mocy tego powołania pomiędzy nią a pozwanym nawiązał się stosunek pracy, w ramach którego kierowała działalnością pozwanego, reprezentowała go na zewnątrz. Pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. zwróciła się do pozwanego o wypłatę nagrody rocznej za rok 2014 zgodnie z § 12 Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka (...), S. i (...) w S. z siedzibą w P. wprowadzonym w życie Zarządzeniem Wójta Gminy S. nr (...). Wójt Gminy S. działający w imieniu pozwanego, jako reprezentant pracodawcy powódki w sprawach dotyczących wszystkich czynności w zakresie prawa w stosunku do dyrektora pozwanego, w piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. odmówił powódce przyznania tej nagrody wskazując, iż nagroda powódce nie może być przyznana z tej to tylko przyczyny, iż powódka została odwołana ze stanowiska dyrektora ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na utratę zaufania spowodowaną m.in. " niemożnością porozumienia się i współpracy, która to przyczyna wynikła z odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy" oraz nieprawidłowościami zw. z funkcjonowaniem (...) w M. tj. braku Regulaminu (...), Rady (...), zatrudnieniu na stanowisku kustosza osoby nie posiadającej wymagań kwalifikacyjnych. Działanie pozwanego odmawiające powódce wypłaty nagrody rocznej jest niegodne z prawem. Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P. dyrektor nie nabywa prawa do nagrody rocznej tylko z przyczyn enumeratywnie wskazanych w tym przepisie tj. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości, wymierzania kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy. W niniejszym stanie faktycznym żadna z podanych przyczyn nie miała miejsca. Powódka nie została ukarana karą dyscyplinarną wydalenia z pracy. Powódka została odwołana " z powodu utraty zaufania spowodowanej m.in. niemożnością porozumienia się i współpracy, która to przyczyna wynikła z odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy", która to przyczyna była przyczyną niezgodną z prawem. Potwierdziły to orzekające w sprawie z powództwa powódki przeciwko pozwanemu o odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektora Sądy, Sąd I i II instancji w wydanych przez siebie wyrokach. Nadto przyczyna wskazana w oświadczeniu o odwołaniu jej ze stanowiska jest przyczyną nieprawdziwą, jak również nieprawdziwe są stawiane powódce zarzuty dot. rzekomych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania (...), za które miała być odpowiedzialna powódka.

Pozostałe warunki konieczne do przyznania nagrody rocznej zostały spełnione tj. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Gminy S. za rok 2014 i sprawozdanie Wójta Gminy S. z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., a powódka pracowała od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Powódka dochodzi kwoty 4 277 zł tytułem nagrody rocznej za rok 2014. W roku 2014 miesięczne wynagrodzenie powódki wynosiło 3 684, 10 zł, w roku 2014 powódka otrzymała od pozwanego łącznie wynagrodzenie w kwocie 50 318,23 zł, a 8,5% z kwoty 50 318,23 zł daje kwotę 4 277 zł. Domaga się również odsetek od dnia 19 czerwca 2015 r. tj. od dnia otrzymania prze Wójta Gminy S. pisma powódki z dnia 16 czerwca 2015 r. dot. żądania wypłaty nagrody rocznej.

(pozew - k. 2 - 18)

W odpowiedzi na powyższe żądanie, pozwany Gminny Ośrodek (...) w S. z siedzibą w P. wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania, w tym zastępstwa adwokackiego w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany podniósł, iż prawdą jest, iż w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. powódka pełniła u pozwanego funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. Nadto w dniu 12 czerwca 2015 r. Rada Gminy S. uchwałą nr (...) po rozpoznaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy S. i sprawozdanie Wójta Gminy S. z wykonania budżetu za rok 2014. Powyższe nie stanowi jednak wystarczającej podstawy do stwierdzenia wymagalności roszczenia o przyznanie powódce nagrody rocznej, o której mowa w dyspozycji § 12 ust. 1 regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. Zgodnie z powołaną normą w zależności od osiągniętych wyników finansowych (...) lub stopnia realizacji przez tę jednostkę innych zadań, dyrektorowi (...) może być przyznana nagroda roczna, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. W świetle naprowadzonej regulacji decyzja o przyznaniu nagrody rocznej ma charakter uznaniowy i nawet, gdy są spełnione merytoryczne przesłanki do jej wypłaty, powyższe nie rodzi roszczenia po stronie pracownika o jej przyznanie. Wskazywany przez pracownika przepis nie gwarantuje zatem wypłaty narody rocznej, a jedynie przyznaje pracodawcy uprawnienie do jej przyznania. Wymienione enumeratywnie przypadki nie nabycia prawa do nagrody, ujęte w § 12 ust. 4 regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. stanowią okoliczności, które pozbawiają pracownika przedmiotowego wynagrodzenia, bez potrzeby ingerencji Wójta Gminy S. Niezależnie jednak od powyższego o przyznaniu lub odmowie jej wypłaty decyduje każdorazowo Wójt Gminy S.

Zdaniem pozwanego, abstrahując od wskazanej wyżej przyczyny braku wymagalności roszczenia (braku decyzji Wójta Gminy S. o przyznaniu nagrody rocznej), dodatkowo stwierdzić należy, że uprawnienie do przyznania nagrody wygasło, z uwagi na nie złożenie w wymaganym terminie wniosku o jego przyznanie przez podmiot uprawniony. Stosownie do postanowień § 12 ust. 7 nagrodę roczną przyznaje Wójt Gminy na umotywowany wniosek Zastępcy Wójta lub Sekretarza Gminy. Warto przy tym podkreślić, że przyznanie rzeczonej nagrody może nastąpić w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Tym samym powyższe w realiach niniejszej sprawy winno mieć miejsce do dnia 11 lipca 2015 r. Jak wynika natomiast z analizy dokumentów, opisany wniosek o przyznanie nagrody rocznej nie został złożony przez uprawniony podmiot. Tym samy Wójt Gminy S. w razie uznania podstaw merytorycznych do wypłaty nagrody, nie miał możliwości wdrożenia postępowania w przedmiocie jego przyznania i wypłaty. Poza tym duże nieprawidłowości w funkcjonowaniu (...) w M., która to placówka podlega bezpośrednio powódce sprawiają, iż pozwany nie osiągnął wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, które nie dają podstawy do wypłaty nagrody rocznej.

(odpowiedź na pozew z dnia 29 września 2016 r. - k. 61 - 65)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka A. S. (1) ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe administracyjno - ekonomiczne.

(dowody: dokumenty zebrane w aktach osobowych powódki - część A - przy aktach sprawy)

W dniu 25 października 2000 r. Rada Gminy S. podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P., utworzonego na podstawie uchwały nr (...) Rady Gminy S. z dnia 30 listopada 1995 r. i będącego zakładem budżetowym, w komunalną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek (...) w S. z siedzibą w P. Do tego momentu pracownikom Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P. jako samorządowego zakładu budżetowego przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne określone ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r., Nr 160, poz. 1080) (...) jest gminną jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rozwoju turystyki. Podstawowym celem jego działalności jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zgodnie ze statutem (...), uchwalonym przez Radę Gminy S. w dniu 22 lutego 2012 r. na czele (...) stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Zgodnie z treścią paragrafu 13 ust. 3 statutu Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Paragraf 17 statutu stanowi, że (...) prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

(dowody: uchwała nr (...) Rady Gminy S. z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. " Gminny Ośrodek (...) w S. z/s w P. - k. 349, odpis skrócony z Rejestru (...) prowadzonego przez Gminę S. - k. 51 akt IV P (...) SR w Sanoku; uchwała nr (...) Rady Gminy S. z dnia 25 października 2000 r. - k. 337, statut (...) k. 339 - 344)

Zarządzeniem Wójta Gminy S. Z. S. (1) z dnia 15 lutego 2011 r. (nr (...)), w wyniku przeprowadzonego konkursu, powódka A. S. (1) powołana została na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P.

Powódkę na stanowisko dyrektora powołano z dniem 15 lutego 2011 r., na czas określony dwunastu miesięcy, tj. do dnia 15 lutego 2012 r. W akcie powołania jako jego podstawę Wójt wskazał art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 68 i art. 682 kodeksu pracy oraz paragraf 12 pkt 2 Statutu Gminnego Ośrodka (...) w S. z załącznikami.

Roczna kadencja, na jaką powołano powódkę, miała być dla powódki okresem próby. Komisja konkursowa i Wójt uznali, że jeżeli powódka sprawdzi się w pracy na tym stanowisku, to otrzyma kolejne powołanie. Powódka przyjęła akt powołania i w oparciu o niego świadczyła pracę jako dyrektor Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P.

Wójt Z. S. (2) dobrze oceniał pracę powódki, wobec czego postanowił ponownie powołać powódkę na stanowisko dyrektora. Swoją decyzję poprzedził nieformalnym zasięgnięciem opinii na temat powódki u radnych, sołtysów, lokalnych przedsiębiorców i stowarzyszeń, z którymi powódka współpracowała. Opinie na temat powódki były pozytywne.

Zarządzeniem Wójta Gminy S. Z. S. (2) z dnia 15 lutego 2012 r. (nr (...)) powódka powołana została na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P. Powódkę na stanowisko dyrektora powołano z dniem 16 lutego 2012 r. na czas nieokreślony. Powołanie to nie zostało poprzedzone konkursem. W akcie powołania jako jego podstawę wójt wskazał art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 68 i art. 682 kodeksu pracy oraz § 12 pkt 2 Statutu Gminnego Ośrodka (...) w S. z załącznikami. Powódka przyjęła powołanie i świadczyła na tej podstawie pracę od dnia 16 lutego 2012 r.

(dowód: zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. - k. 93 akt IV P (...) SR w Sanoku; zeznania świadka Z. S. (2) - k. 261 - 262 akt IV P (...) SR w Sanoku; zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. - k. 29 akt IV P (...) SR w Sanoku)

Jako Dyrektor Gminnego Ośrodka (...) powódka wykonywała obowiązki pracownicze zgodnie z powierzonym jej przez Wójta pisemnym zakresem czynności. Kierowała działalnością pozwanego i reprezentowała go na zewnątrz, była przełożonym zatrudnionych w (...) pracowników. W ramach powierzonych obowiązków organizowała imprezy, w tym plenerowe. Dzięki jej zaangażowaniu Gmina pozyskała środki unijne, z których zakupiono przewoźną estradę, wyposażenie na imprezy integracyjne, w tym przenośne place zabaw dla dzieci (trampoliny, zjeżdżalnie, komplet nagłośnienia). Powódka sprawdziła się jako doradca w realizacji projektu współpracy polsko - ukraińskiej. Dzięki pieniądzom unijnym, wsparciu z budżetu Gminy oraz zaangażowaniu powódki jako Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) utworzono Gminne (...) B. w M. (...) to otwarte zostało na mocy uchwały Rady Gminy, na stanowisku kustosza - opiekuna muzeum zatrudniony został z dniem 1 lutego 2012 r. S. D., początkowo na czas określony, a następnie na czas nieokreślony. Umowy o pracę ze S. D. zawierała powódka. S. D. został zatrudniony z rekomendacji Rady Gminy S. jako osoba, która wniosła duży wkład w utworzenie tego muzeum, w szczególności poprzez przekazanie do niego większość eksponatów.

W zamian za świadczoną pracę powódka otrzymywała wynagrodzenie, korzystała z urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie miesięczne brutto powódki A. S. (1) od dnia 1 stycznia 2014 r. wynosiło 3 684,10 zł.

(dowód: pismo Wójta Gminy S. (...) z dnia 21 stycznia 2014 r. - k. 27, zarządzenie nr (...) z dnia 18 czerwca 2009 r. - k. 335, zarządzenie nr (...) z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzeni kierownika jednostek budżetowych Gminy S. - k. 336)

Zarówno wójt Z. S. (2) (pełniący funkcję wójta przez pięć kadencji od 8 sierpnia 1995 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.), jak i radni Gminy cenili pracę powódki. Bardzo dobrze pracę powódki oceniali również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, z którymi powódka współpracowała.

Z dniem 1 grudnia 2014 r. obowiązki Wójta Gminy S. objął A. P. Ze względu na problemy z krążeniem powódka przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia 5 marca 2015 r. do dnia 16 marca 2015 r. W trakcie tej nieobecności powódki w pracy, na sesji Rady Gminy wójt A. P. poinformował radnych o konieczności odwołania powódki z zajmowanego stanowiska dyrektora podając jako powód nieprawidłowości w funkcjonowaniu (...) w M. i zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 r. (Nr (...)) Wójt Gminy S. A. P. odwołał powódkę ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z dniem 19 marca 2015 r. Tego samego dnia, pisemnym oświadczeniem o odwołaniu pracownika Wójt Gminy S. A. P., w którym powołując się na treść art. 70 § 1 i 2 kodeksu pracy w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oświadczył, że z dniem otrzymania tego pisma, odwołuje powódkę ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. W oświadczeniu zawarto stwierdzenie, że oświadczenie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę odwołania wskazano całkowitą utratę zaufania do osoby powódki przez organ powołujący, spowodowaną między innymi niemożliwością porozumienia się i współpracy, która to przyczyna wynika z odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy. Stwierdzono, że okoliczność ta uzasadnia równocześnie rozwiązanie nawiązanego z powódką stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zarówno wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 1 lutego 2016 r., sygn. akt IV P (...) i Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 15 lipca 2016 r. sygn. akt stwierdziły naruszenie formalnych przepisów prawa przy odwoływaniu powódki z zajmowanego stanowiska, ale również merytoryczną niezasadność tej decyzji pracodawcy. Zdaniem obu Sądów, powódka wykonywała swoją pracę prawidłowo, wykonując wszystkie polecenia Wójta Gminy S. Nie było również podstaw do utraty ze strony Wójta Gminy S. zaufania do powódki.

(dowód: zeznania świadków: Z. S. (2) - k. 261 - 262, A. M. (1) - k. 259 - 261; Z. D. - k. 222, I. W. - k. 222 - 223, T. K. - 223 - 224, A. S. (2) - k 224, zeznania powódki - k. 262 - 264; dokumenty dot. zatrudnienia S. D. - k. 274 - 282, oświadczenie o odwołaniu - k. 30, dokumenty zgromadzone w aktach osobowych powódki przy aktach sprawy; zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia - k. 45 - akta sygn. akt IV P (...) SR w Sanoku)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. weszło w życie zarządzenie Wójta Gminy S. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P., którego załącznikiem był powyższy Regulamin. Zgodnie z § 12 ust. 1 " w zależności od osiągniętych wyników finansowych (...) lub stopnia realizacji przez tę jednostkę innych zadań, Dyrektorowi (...) może być przyznana nagroda roczna, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy. Ustęp 2 powyższego paragrafu stanowi, iż " nagroda roczna może być Dyrektorowi w pełnej wysokości po przepracowaniu u pracodawcy całego roku kalendarzowego, za który przyznana jest nagroda. Dyrektor (...), który nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. (ust. 3) Dyrektor (...) nie nabywa prawa do nagrody rocznej w przypadkach: 1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni; 2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości; 3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy (ust. 4).

Nagroda roczna przyznawana jest przez Wójta Gminy na umotywowany wniosek Zastępcy Wójta lub Sekretarza Gminy. Wzór wniosku został dołączony jako załącznik do powyższego Regulaminu i winien spełniać wymagania określone w art. 10 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 8,5% wynagrodzenia rocznego Dyrektora (...), jednakże nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Dyrektor (...) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. (§ 12 ust. 5, 6, 7 i 8 Regulaminu wynagradzania Dyrektora (...))

(dowód; zarządzenie nr (...) z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. wraz z załącznikami - k. 28 - 32, zarządzenie nr (...) z dnia 31 grudnia 2014 r. - k. 115)

Zarządzeniem z dnia 27 marca 2015 r. nr (...) Wójt Gminy S. przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy S. za 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy S., którego załącznikami były: wykonanie dochodów budżetowych, wykonanie wydatków budżetowych, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy S., informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2014 r., informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w trakcie 2014 r., informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P.., informację o stanie mienia komunalnego Gminy S. Z informacji z wykonania planu finansowego (...) za 2014 r. wynika, iż plan ten prawie w 100% został wykonany, a Ośrodek ten nie posiadał żadnych zobowiązań wobec gminnych jednostek. W dniu 12 czerwca 2015 r. podjęta została Uchwała nr (...) Rady Gminy S. z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy S. za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Powyższe sprawozdaniem finansowe zawierało łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy S., w tym (...). Z dokumentów tych wynika, iż wynik finansowy (...) był dodatni, a plan zadań na niego nałożonych zrealizowany prawie w 100%.

(dowód; zarządzenie z dnia 27 marca 2015 r. nr (...) Wójta Gminy S. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy S. za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy S. wraz z załącznikami - k. 132 - 226, uchwała nr (...) Rady Gminy S. z dnia 12 czerwca 2015 r. - k. 107, skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy S. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. - k. 123 - 131)

Powódka A. S. (1) w 2014 r., co jest bezsporne między stronami, przepracowała cały rok kalendarzowy, nie miała nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, nie stawiła się do pracy lub przebywała w pracy w stanie nietrzeźwości, nie wymierzono jej kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy.

(dowód; zeznania powódki - k., stanowisko pozwanego zawarte w odpowiedzi na pozew z dnia - k.)

W ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S. przez Radę Gminy S. w dniu 12 czerwca 2015 r. nie został złożony umotywowany wniosek przez Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy o przyznanie powódce nagrody rocznej. Pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. powódka A. S. (1) wniosła na podstawie § 12 o wypłatę nagrody roczne za 2014 r. W odpowiedzi na to pismo Wójt Gminy S. pismem z dnia 1 lipca 2015 r. stwierdził, iż nie zostały zrealizowane przez powódkę reprezentującą Gminny Ośrodek (...) w S. z/s w P. w roku 2014 inne zadania, pod którymi kryją się przyczyny odwołania powódki z zajmowanego stanowiska, skutkujące całkowitą utratą zaufania do niej przez organ powołujący, spowodowane między innymi niemożliwością porozumienia się i współpracy, która to przyczyna wynikła z odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy, ponadto powódka nieuregulowała wszystkich niezbędnych spraw formalno - prawnych w celu doprowadzenia do zgodnego z prawem działania (...) w M. (...) nie nadano bowiem Regulaminu (...), nie została powołana (...), zatrudniona została w (...) osoba na stanowisku kustosza bez zachowania stosownych wymagań kwalifikacyjnych, a za niedopełnienie tych czynności odpowiedzialny jest Dyrektor (...).

(dowód; pismo z dnia 16 czerwca 2015 r. - k. 22, pismo z dnia 1 lipca 2015 r. - k. 20 - 21)

W związku z postawionymi zarzutami powódce przez Wójta Gminy S. w piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. należy twierdzić, iż nie była powołana żadna komisja mająca na celu dokonać kontroli prawidłowości funkcjonowania (...) B. podczas pełnienia przez powódkę funkcji Dyrektora (...). Komisja taka ds. kultury działająca przy Radzie Gminy mająca na celu zbadanie prawidłowości funkcjonowania (...) w S. z/s w P. została powołana i przeprowadziła kontrolę w 2015 r. Nie powstał żaden dokument obrazujący wyniki pracy tej komisji.

Powódka A. S. (1) zawsze otrzymywała nagrodę roczną.

(dowód: zeznania świadka A. M. (2) - k. 241 - 242, zeznania świadka A. P. - k. 287 - 288)

(...) Gminnego Ośrodka (...) z/s w P. od dni 1 maja 2001 r. obejmuje osobny Regulamin Wypłaty N. (...), (...), (...) w S. z/s w P. wydany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. oraz ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zarządzeniem nr (...) Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. z dnia 15 kwietnia 2001 r. Zgodnie z tym Regulaminem " Pracownik nabywa prawo do Nagrody Rocznej w pełnej wysokości, po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do Nagrody Rocznej, w wysokości proporcjonalne do okresu przepracowanego, pod warunkiem jednak, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. (§ 1 ust. 1 i 2 Regulaminu) Zgodnie z tym Regulaminem pracownik nie nabywa prawa do Nagrody Rocznej w przypadkach: 1. Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika; 2. Wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy.

(dowód; zarządzenie nr (...) Dyrektora Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. z dnia 15 kwietnia 2001 r. wraz z Regulaminem wypłaty rocznych nagród w (...) w S. z/s w P. - k. 258 - 261)

W przypadku pozostałych jednostek budżetowych Gminy S., w tym Gminnego (...) w S. z/s w P. pracownikom tych jednostek w oparciu o obowiązujący ich regulamin wynagradzania pracowników tych jednostek wydany na podstawie zarządzenia kierownika tej jednostki budżetowej przysługuje poza wynagrodzeniem za pracę między innymi świadczenie pieniężne określone jako dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane " wynagrodzeniem rocznym" na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu, czyli ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r., Nr 160, poz. 1080), która określa zasady nabywania oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z tą ustawą dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie trzynastą pensją ma charakter wynagrodzenia stałego, do którego nabywa się prawo po spełnieniu ściśle określonych warunków wskazanych w tej ustawie.

(dowód: zarządzenie nr (...) Kierownika Gminnego (...) w S. z/s w P. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania (...) w Gminnym (...) w S. z/s w P. - k. 322 - 334)

Nie była powołana żadna komisja mająca na celu dokonać kontroli prawidłowości funkcjonowania (...) B. podczas pełnienia przez powódkę funkcji Dyrektora (...). Komisja taka ds. kultury działająca przy Radzie Gminy mająca na celu zbadanie prawidłowości funkcjonowania (...) w S. z/s w P. została powołana i przeprowadziła kontrolę w 2015 r. Nie powstał żaden dokument obrazujący wyniki pracy tej komisji.

Powódka A. S. (1) zawsze otrzymywała nagrodę roczną.

(dowód: zeznania świadka A. M. (2) - k. 241 - 242, zeznania świadka A. P. - k. 287 - 288)

Zdaniem świadka Z. S. (1) byłego Wójta Gminy S. nagroda roczna określona w Regulaminie wynagradzania Dyrektora (...) w S. z/s w P. to to samo co trzynasta pensja określona w przepisach ustawowych. Ma, więc jego zdaniem charakter obligatoryjny w razie spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie wynagradzania Dyrektora (...). Zdaniem jego, wyraz " może" znajdujący się w § 12 ust. 1 tego Regulaminu znalazł się tam w wyniku błędu.

(dowód; zeznania świadka Z. S. (1) - k. 286 - 287)

Zdaniem obecnego Wójta Gminy S. nagroda roczna przyznawana dyrektorowi (...) ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny.

(dowód: zeznania świadka A. P. - k. 287 - 288)

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej dowodów uznając je za wystarczające do poczynienia ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Dowodom z dokumentów Sąd dał wiarę, albowiem dokumenty te nie budzą żadnych wątpliwości zarówno co do ich formy, jak i treści.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się również na zeznaniach: A. P., Z. S. (1), A. M. (2), celem wyjaśnienia i dokonania interpretacji § 12 Regulaminu wynagradzania Dyrektora (...) w S. z/s w P.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy przez pryzmat obowiązujących u pozwanego przepisów prawa pracy Sąd doszedł do wniosku, że wytoczone przez powódkę A. S. (1) powództwo jest niezasadne, wobec czego je oddalił.

Niewątpliwie Dyrektorowi Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w M. przysługuje zgodnie z § 12 Regulaminu wynagradzania Dyrektora (...) prawo do nagrody rocznej, ale prawo do tego świadczenia ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od uznania Wójta Gminy. Oznacza to to, iż w razie osiągnięcia zadawalających organizatora, czyli Gminę S., którą reprezentuje Wójt tej Gminy wyników finansowych przez (...) lub stopnia realizacji przez tą jednostkę zadań po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i w sytuacji, gdy Dyrektor ten przepracował w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy i nie miał nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłuższej niż dwa dni, a także nie stawił się w tym czasie do pracy lub przebywał w pracy w stanie nietrzeźwości oraz nie wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia z pracy, może mu być przyznana w wyniku umotywowanego wniosku Zastępcy Wójta lub Sekretarza Gminy nagroda roczna, ale nie musi.

Za takim rozumieniem charakteru tego świadczenia przemawia nie tylko treść samego powołanego wyżej przepisu i użytego w jego ust. 1 słowa " może" wskazującego na uznaniowy jego charakter, ale również analiza przepisów, które stanowiły genezę tego świadczenia przyznawanego kierownikowi tej jednostki organizacyjnej zwanego zresztą, nie bez powodu, w Regulaminie wynagradzania Dyrektora (...) nagrodą, a nie dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, które jest świadczeniem stałym, periodycznym, którego wypłata uzależniona jest od spełnienia się ściśle określonych przesłanek, czy nie ziszczenia się konkretnie wskazanych reduktorów.

Z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym spotykamy się w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r. Nr 160, poz. 1080) Określa ona zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przy czym pod pojęciem " pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się zgodnie z art. 1 ust. 2 ppkt. 1 - 4 pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, biur poselskich, senatorskich lub poselsko - senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych, z czego wynika, iż powyższa ustawa miała zastosowanie do pracowników Gminnego Ośrodka (...) w S. z siedzibą w P., utworzonego na podstawie uchwały nr (...) Rady Gminy S. z dnia 30 listopada 1995 r. będącego zakładem budżetowym. Z chwilą przekształcenia jej w komunalną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek (...) w S. z siedzibą w P. w dniu 25 października 2000 r., która stała się gminną jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rozwoju turystyki, która zgodnie ze statutem (...), uchwalonym przez Radę Gminy S. w dniu 25 października 2000 r. posiada on osobowość prawną, - Dyrektor (...) kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Do jego zdań zgodnie z § 14 Statutu należy również opracowywanie Regulaminu Wynagradzania (...) tej jednostki. Korzystając z tego umocowania z dniem 1 maja 2001 r. wszedł w życie wprowadzony zarządzeniem nr (...) Dyrektora (...) z dnia 15 kwietnia 2001 r. Regulaminie wypłaty rocznych nagród w Gminnym Ośrodku (...) w S. z/s w P. określający zasady nabywania prawa, ustalania wysokości i wypłacania N. Rocznej dla pracowników Gminnego Ośrodka (...) w S. z/s w P. Powyższy Regulamin w większej części stanowi powielenie regulacji zawartych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.) Zasady przyznawania Nagrody Rocznej pracownikom (...) są, więc inne od tych jakie określają prawo do tej nagrody Dyrektorowi tej komunalnej instytucji kultury. Przede wszystkim, tak jak w samej ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Regulamin ten posługuje się on pojęciem " może" tylko stwierdza wprost, iż pracownik tej jednostki nabywa prawo do Nagrody Rocznej, bo ma do niej prawo w pełnej wysokości, po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Precyzuje również reduktory, których ziszczenie się skutkuje utratą prawa do tego świadczenia. Świadczenie to nazwane Nagrodą Roczną to w rzeczywistości stały składnik wynagrodzenia rocznego, stąd potocznie nosi ono nazwę również i w tym przypadku tzw. trzynastej pensji. Roli takiej nie posiada natomiast nagroda roczna, którą może uzyskać w danym roku kalendarzowym Dyrektor tej jednostki, który podlega z racji zajmowanego stanowiska regulacjom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322) Zresztą już zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dna 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie podlegają przepisom tej ustawy od momentu jej wejścia w życie te osoby. Zasady wynagradzania między innymi kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, do których zalicza się od dnia 25 października 2000 r. również Gminny Ośrodek (...), (...) w S. z/s w P. określone zostały w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322) Zgodnie z jej art. 5 ust. 3 powyższej ustawy osobom tym może być przyznana nagroda roczna. W powyższej ustawie w jej art. 10 ust. 1 wprowadzono zapis, iż w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, wymienionym w tej ustawie, do których zalicza się również Dyrektor (...) w S., może być przyznana nagroda roczna. Te ustawowe regulacje przesądzają o charakterze fakultatywnym nadanym temu świadczeniu w przypadku tej grupy prawników. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w Regulaminie wynagradzania Dyrektora (...) wprowadzonym w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. na mocy zarządzenia Wójta Gminy S. nr (...) z dnia 31 grudnia 2012 r. Dlatego funkcjonujące w § 12 ust. 1 powyższego regulaminu słowo " może" nie było przypadkowe, czy wpisane w wyniku błędu jak starali się to przedstawić świadkowie. W zależności od osiągniętych finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobie Dyrektora tej jednostki może być poznana nagroda roczna po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy, w pełnej wysokości po przepracowaniu przez dyrektora całego roku kalendarzowego, za który jest ona przyznawana, w razie nie ziszczenia się któregokolwiek z reduktorów pozbawiających z góry tego dyrektora prawa do tej nagrody w danym roku. W związku z powyższym mimo, iż powódki A. S. (1) nie dotyczyły w roku 2014 żadne z zdarzeń, które wykluczałyby z góry nabycie przez nią prawa do tej nagrody rocznej, mimo przepracowania przez nią całego roku kalendarzowego 2014 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2014 r. przez Radę Gminy, realizacji przez tę jednostkę zadań w tym roku na poziomie prawie 100% oraz osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, do uznania Wójta Gminy należało jej przyznanie po złożeniu umotywowanego w tym przedmiocie wniosku przez Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy. Stąd nie przysługuje jej skuteczne roszczenie o jej przyznanie, a pozwany nie naruszył prawa nie wypłacają jej tej nagrody.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak wyżej.

W pkt II wyroku, o kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej: k.p.c.) w zw. z art. 13 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (D. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804). Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.p.c., mającym zastosowanie również w sprawach rozpatrywanych przez Sąd pracy, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W niniejszej sprawie kosztami poniesionymi przez stronę pozwaną były koszty wynagrodzenia reprezentującego ją profesjonalnego pełnomocnika, które w pełnej wysokości stanowiły kwotę 900 zł, a strona pozwana złożyła wniosek o ich zwrot w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa. Uwzględniając powyższy wniosek oraz kierując się również treścią art. 102 k.p.c. mając na uwadze fakt utraty przez powódkę pracy u pozwanego, a co się z tym wiąże utraty źródła stałego dochodu, która składając pozew była przeświadczoną co racji swojego stanowiska, sąd obciążył powódkę jednie połową kosztów procesu należnych na rzecz pozwanego w związku z wygraniem przez niego procesu.

Sędzia Sądu Rejonowego E. D.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.