IV Ns 161/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028333

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. IV Ns 161/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Derejczyk.

Sędziowie SO: Magdalena Kubczak, Karol Smaga.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z protestu M. W. o stwierdzenie nieważności wyborów z dnia 21 października 2018 r. do Sejmiku Województwa (...), Rady (...) W. i Rady Dzielnicy U. (...) W. postanawia:

pozostawić protest bez dalszego biegu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 października 2018 r. M. W. wniosła protest w trybie wyborczym przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa (...), Rady (...) W. i Rady Dzielnicy U. (...) W., które odbyły się 21 października 2018 r., wobec braku ich zarządzenia, gdyż w ocenie wnioskodawczyni postanowienie z 2017 r. (M. P. poz. 1150) jest sprzeczne z art. 154 ust. 1 Konstytucji RP i M. M. inicjujący wybory nie był w dniu 13 sierpnia 2018 r. (Dz. U. poz. 1561) uprawniony do podjęcia tej czynności.

M. W., w złożonym proteście wniosła o stwierdzenie, że:

- wybory te są nieważne w całości;

- postanowienie z 2012 r. jest nieskuteczne prawnie jako sprzeczne z art. 179 Konstytucji RP i Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie J. B. nie jest sędzią tegoż Sądu. Jego wiceprezesi: M. T., J. K. i D. D. nie są sędziami w ogóle. M. G. nie jest sędzią Sądu Najwyższego i jego Pierwszym Prezesem. A. L. nie jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozpoznanie przez nią sprawy VII NsRej EwP 362 bez delegacji czyni nienależytą obsadę Sądu w dniu 25 sierpnia 2015 r., co powoduje nieważność postępowania i brak wpisu partii politycznej Nowoczesna do ewidencji partii politycznych;

- nielegalny jest skład Państwowej Komisji Wyborczej z udziałem W. H., W. B., Z. C., A. M., W. K., S. M., J. N., K. S. i jej karty do głosowania nie są dokumentem urzędowym;

- nie ma jego zarządzenia i ustawa z 2001 r. o ustroju sądów powszechnych, z 2017 r. o Sądzie Najwyższym, z 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy, nie ogłoszona, jest ustawą nieistniejącą. Nielegalne jest finansowanie partii politycznych i Funduszu Kościelnego z budżetu państwa, nie ma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Rejonowego w Piasecznie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, Sądu Okręgowego Warszawa - Praga;

- organem ustawodawczym jest Sejm III kadencji i w braku jego uchwały W. H., Z. C. nie był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co czyni nienależytą jego obsadę w sprawie K 9/11 i nieważność postępowania;

- w skład (...) W. wchodzi 68 radnych;

- brak jest ustawy, o której mowa w art. 129 ust. 2 Konstytucji RP;

- protest przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP z art. 129 ust. 2 Konstytucji RP nie jest protestem przeciwko wyborowi Prezydenta RP z art. 72 ustawy z 1990 r. o wyborze Prezydenta RP, bo przepisy nie mają tożsamej treści;

- złożenie przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego przed wydaniem ustawy niezbędnej do stosowania art. 129 ust. 2 Konstytucji czyni tę przysięgę przedwczesną, a zatem niedopuszczalną;

- brak jest Prezydenta Rzeczypospolitej od dnia 23 grudnia 2000 r. i Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej jako skutek art. 7 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów sporządzonej w W. dnia 23 grudnia 1969 r. (Dz. U. z 1990.74.439);

- wadliwe są powołania na sędziego po dniu 23 grudnia 2000 r.;

- Ministrem Sprawiedliwości jest S. I. i nieważne są powołania na notariusza i komornika sądowego po dniu 19 października 2001 r. bez jego podpisu;

- naruszenie art. 25 ust. 2 ustawy z 1998 r. (Dz. U. 95.602)

- umorzenie wyborów Prezydenta RP wszczętych w 2000 r. i nie zakończonych do dnia 26 października 2018 r. (protest k. 5v).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Dnia 21 października 2018 r. odbyły się wybory do rad na obszarze całego kraju, to jest do rad gmin, rad dzielnic (...) W., rad powiatów oraz rad sejmików województw, a ponadto-wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Komisarz Wyborczy w W. I podał do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2018 r. (obwieszczenie Komisarza Wyborczego w W. I z 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (...) do rad na obszarze województwa (...): Dziennik Urzędowy Województwa (...) z dnia 29 października 2018 r., poz. 10283.).

Kwestię wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego reguluje dział VII, to jest przepisy art. 369-469 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Natomiast do wyborów do rad dzielnic (...) W. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Wyborczego o wyborach do rad miast na prawach powiatu - na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju (...) W. (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

Uprawnienie do wniesienia protestu wyborczego określa art. 82 kodeksu, w myśl którego przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Zgodnie zaś z art. 82 § 2 kodeksu, protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, o którym mowa w § 1, lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

Zgodnie z art. 392 § 1 i § 2 kodeksu wyborczego, protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Zgodnie z art. 393 § 2 kodeksu wyborczego, sąd okręgowy pozostawia bez dalszego biegu protest wyborczy wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 82 § 1 i art. 392.

Zgodnie z art. 393 § 3 kodeksu, sąd okręgowy pozostawia bez dalszego biegu również protest wyborczy dotyczący sprawy, co do której w kodeksie przewiduje się możliwość wniesienia skargi lub odwołania do sądu lub właściwego organu wyborczego przed dniem głosowania.

Protest podlega pozostawieniu bez rozpoznania z następujących przyczyn.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego wyników wyborów na obszarze województwa (...) nastąpiło w dniu 29 października 2018 r. Protest wnioskodawczyni wniesiony w dniu 26 października 2018 r., został zatem złożony przedwcześnie.

Ponadto wnioskodawczyni nie przedstawiła, ani nawet nie wskazała dowodów, na których opiera swoje zarzuty, natomiast jak wynika z art. 392 § 2 kodeksu wnoszący protest musi więc nie tylko sformułować w sposób prawidłowy zarzuty konkretne, ale także musi przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Nadto rygoryzm ustawodawcy w zakresie podstaw protestu, jak i jego formy uzasadnia pogląd, że jeżeli wnioskodawca oparł swój protest na określonym zarzucie, to nie może go już następnie rozszerzać, ani tym bardziej zmieniać jego podstawy. Ugruntowanym bowiem jest też w orzecznictwie pogląd, iż w zakresie sformułowania zarzutów oraz przedstawienia lub wskazania dowodów, na których wnoszący protest opiera swoje zarzuty, nie ma zastosowania art. 130 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w takiej sytuacji nie wzywa się wnoszącego protest do jego uzupełnienia, lecz pozostawia się go bez dalszego biegu (B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa 2018).

Wobec tego Sąd uznał, że wniesiony przez M. W. protest wyborczy nie spełnia warunków przewidzianych w art. 392 § 1 i 2 kodeksu wyborczego, a więc zgodnie z przepisem art. 393 § 2 kodeksu wyborczego należało pozostawić go bez dalszego biegu.

Na obecnym etapie postępowania uczestnikiem postępowania nie jest komisarz wyborczy oraz przewodniczący obwodowych komisji wyborczych, których dotyczą zarzuty wskazane w proteście. Przepis art. 393 § 1 kodeksu wskazujący, iż sąd rozpoznaje protest z udziałem komisarza wyborczego i przewodniczących właściwych komisji wyborczych odnosi się do fazy merytorycznego rozpoznania sprawy. W piśmie procesowym stanowiącym protest wnioskodawczyni nie wskazała tych podmiotów jako uczestników postępowania, a także nie uzupełniła protestu w tym zakresie, zatem na tym etapie zbędnym było wezwanie wnioskodawczyni do usunięcia braków formalnych pisma poprzez dołączenie odpowiedniej liczy odpisów protestu, gdyż w konsekwencji nie zachodzą podstawy do doręczania tym podmiotom odpisów protestu (por. postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 15 kwietnia 2015 r., sygn. I Acz 324/15).

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 393 § 2 kodeksu wyborczego, orzekł jak w sentencji.

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.