IV Ko 24/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3081331

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 października 2020 r. IV Ko 24/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Gradowska.

W obecności Prokuratora -Marzeny Orłowskiej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym po rozpoznaniu dnia 15 października 2020 r., sprawy z wniosku D. G. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z wykonania kary w sprawie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi sygn. akt V K 767/11

1. na podstawie art. 553 § 1 k.p.k. oddala wniosek,

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.k.c. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego wnioskodawcy z urzędu,

3. koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.