Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3086244

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 1 grudnia 2020 r.
IV KK 589/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska (spr.).

Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Kazimierz Klugiewicz.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Roberta Tarsalewskiego,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie S. B. skazanego z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zb. z art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 30 listopada 2020 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt IX Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w J. z dnia 5 listopada 2018 r., sygn. akt II K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciąża skazanego S. B. kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.