Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619191

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 stycznia 2019 r.
IV KK 458/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki (spr.).

Sędziowie SN: Kazimierz Klugiewicz, Andrzej Stępka.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Andrzeja Pogorzelskiego.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie P. S. skazanego z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 21 listopada 2016 r., sygn. akt II K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciąża skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.