Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1640267

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 lutego 2015 r.
IV KK 435/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Rafał Malarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 11 lutego 2015 r., sprawy R. M. skazanego z art. 284 § 2 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 29 kwietnia 2014 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 21 listopada 2013 r. dnia 11 lutego 2015 r. postanowił:

1.

pozostawić kasację bez rozpoznania;

2.

obciążyć skazanego kosztami sądowymi za postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

R. M. skazany został prawomocnie na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, oraz na karę grzywny w ilości 300 stawek dziennych, każda w wysokości 20 zł. Kasację od wyroku Sądu odwoławczego złożył obrońca, podnosząc zarzuty rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa procesowego, to jest art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 170 § 2 k.p.k.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja okazała się - zgodnie zresztą ze stanowiskiem wyrażonym w pisemnej prokuratorskiej odpowiedzi - niedopuszczalna z mocy ustawy.

Wobec ograniczenia wynikającego z art. 523 § 2 k.p.k., według którego kasację na korzyść oskarżonego wolno wnieść jedynie w razie skazania za przestępstwo na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, obrońca skazanego mógł wnieść kasację tylko w sytuacji dostrzeżenia istnienia bezwzględnych powodów odwoławczych z art. 439 k.p.k. Z treści kasacji - zarówno z jej części wstępnej, jak i motywacyjnej - wynika jasno, że skarżący w ogóle nie podniósł zarzutów o takim charakterze. Niedopuszczalność kasacji jawiła się zatem jako ewidentna, co powinien był już dostrzec Prezes Sądu Okręgowego w B.

Dlatego Sąd Najwyższy pozostawił kasację bez rozpoznania (art. 531 § 1 k.p.k.). O kosztach sądowych za postępowanie kasacyjne orzeczono zgodnie z art. 637 § 1 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.