IV KK 397/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego - OpenLEX

IV KK 397/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3232659

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2021 r. IV KK 397/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Tomczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. M. uniewinnionego od czynu z art. 228 § 1 k.k. i M. W. uniewinnionego od czynu z art. 228 § 1 k.k.,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k., w Izbie Karnej w dniu 12 lipca 2021 r. kasacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt VII Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III K (...),

Postanowił

oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami postępowania kasacyjnego obciążyć Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.