Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572107

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 października 2018 r.
IV KK 377/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Michał Laskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 października 2018 r. sprawy B. B., z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w T. z dnia 10 marca 2017 r., sygn. II K (...),

Postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną,

2. zwolnić skazanego B. B. od ponoszenia kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.