Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657456

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 marca 2019 r.
IV KK 37/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. sprawy M. C. skazanego z art. 107 § 1 k.k.s. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt VI Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 19 lutego 2018 r., sygn. akt II K (...)

Dnia 19 marca 2019 r. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża skazanego.

Uzasadnienie faktyczne

Kasacja jest oczywiście bezzasadna.

W realiach sprawy, wbrew odmiennemu poglądowi Autora kasacji nie zaistniały uchybienia stanowiące bezwzględne powody odwoławcze, o których mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s (zarzut 1 kasacji), ani w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. w zw. z art. 113 k.k.s., ewentualnie w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (zarzut z 2 str. kasacji). Sąd Najwyższy podziela, co do oceny tych zarzutów argumentację Naczelnika (...) Urzędu Celno - Skarbowego w K., zawartą w pisemnej odpowiedzi na kasację (por. strony 2 - 5 tego dokumentu), i nie widząc, w realiach sprawy, potrzeby powtarzania tej argumentacji, odsyła do lektury pisemnej odpowiedzi na kasację.

Kierując się powyższym Sąd Najwyższy, z mocy art. 535 § 3 k.p.k., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.