Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546984

Wyrok
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 16 lipca 2018 r.
IV Ka 908/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Szulc-Wroniszewska.

Sędziowie: SO Sławomir Gosławski., SR del. Joanna Cisak-Nieckarz (spr.).

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Roberta Wiznera.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. sprawy D. J., córki A. i Z. z domu Z., urodzonej (...) w B. oskarżonej o czyny z art. 286 § 1 k.k. i inne z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora i obrońcę od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt II K 130/17 na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k., art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 49, poz. 223 z 1983 r. z późn. zm.) zmieniazaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.

uniewinnia oskarżoną D. J. od popełnienia czynu opisanego w pkt 1 wyroku, a koszty procesu w tym zakresie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

2.

a/ w miejsce czynu opisanego w punkcie 2 wyroku przyjmuje, że oskarżona D. J. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. w miejscowości B., przy ul. (...), powiat (...), podrobiła w celu użycia za autentyczny dokument w postaci zeznania podatkowego (...) w ten sposób, że nakreśliła podpis podatnika o treści (...), a następnie dokument ten jako autentyczny złożyła w Urzędzie Skarbowym w R., tj. popełnienia czynu z art. 270 § 1 k.k.;

b)

w miejsce czynu opisanego w punkcie 3 wyroku przyjmuje, że oskarżona D. J. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 maja 2015 r. w miejscowości B., przy ul. (...), powiat (...), podrobiła w celu użycia za autentyczny dokument w postaci zeznania podatkowego (...) w ten sposób, że nakreśliła podpis podatnika o treści (...), a następnie dokument ten jako autentyczny złożyła w Urzędzie Skarbowym w R., tj. popełnienia czynu z art. 270 § 1 k.k.;

3.

na podstawie art. 66 § 1 k.k. i 67 § 1 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonej D. J. w zakresie czynów opisanych w pkt 2a i 2b niniejszego wyroku na okres próby 1 (jednego) roku;

4.

uchyla rozstrzygnięcie z punktu 4 wyroku dotyczące obowiązku naprawienia szkody;

5.

utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie;

6.

zwalnia oskarżoną D. J. od opłaty za obie instancje i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.