Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2753859

Wyrok
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 13 listopada 2019 r.
IV Ka 815/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska.

Sędziowie Krzysztof Gąsior., Rafał Nalepa (spr.).

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Gerarda Staszczyka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. sprawy Ł. Ś., syna G. i A. z domu J., urodzonego (...) w R. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 14 sierpnia 2019 r. sygn. akt II K 539/19

1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. I. J. kwotę 147,60 (stu czterdziestu siedmiu złotych, sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej skazanemu w postępowaniu odwoławczym;

3. zwalnia skazanego od wydatków za postępowanie odwoławcze, którymi obciąża Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.