Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2671082

Wyrok
Sądu Okręgowego w Legnicy
z dnia 7 listopada 2017 r.
IV Ka 525/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Środek.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.del. do Prokuratury Okręgowej w L. Anny Wałęgi.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy po rozpoznaniu dnia 7 listopada 2017 r. sprawy M. W. syna C. i I. z domu W. urodzonego (...) w G. oskarżonego o przestępstwo z art. 284 § 1 kk w związku z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w G. od wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. sygn. akt II K 68/17

I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

II. kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

M. W. został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Sąd Rejonowy w Głogowie wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 68/17 przyjął, iż oskarżony M. W. w okresie od 17 listopada 2010 r. do 19 października 2015 r. w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 65000 zł, działając na szkodę małoletniego syna A. W. (2), który to czyn wypełnia znamiona określone w art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i postępowanie karne przeciwko oskarżonemu o ten czyn umorzył na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 kpk w zw. z art. 414 § 1 kpk z uwagi na brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej.

Na podstawie art. 632 pkt 2 kpk orzekł, że koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

Na powyższy wyrok apelację wniósł Prokurator Rejonowy w G., który zarzucając obrazę przepisów postępowania karnego, tj. art. 12 § 1 kpk, art. 396a kpk wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje Apelacja prokuratora nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd odwoławczy w pełni aprobuje stanowisko wyrażone w pisemnych motywach uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia przez Sąd I instancji. Faktycznie kurator sądowy A. K. nie jest kuratorem ustanowionym do reprezentacji spraw małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Jest kuratorem sprawującym nadzór nad sposobem wykonywania przez M. W. władzy rodzicielskiej nad synem A. W. (2).

Z tych względów brak jest wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, co przewiduje art. 278 § 4 kk i art. 284 § 4 kk, co stanowi zaistnienie ujemnej przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt 10 kpk. Należy zwrócić uwagę, o czym wspomniana również skarżący w swej apelacji, iż Prokurator Rejonowy w G. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Głogowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wyznaczenie kuratora dla małoletniego A. W. (2) do reprezentowania go w postępowaniu karnym przeciwko osobie najbliższej - ojcu pokrzywdzonego.

Oskarżyciel publiczny, po uzyskaniu wniosku o ściganie, może ponownie wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko oskarżonemu M. W..

Mając na uwadze powyższe okoliczności, sąd odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok i kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciążył Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.