IV K 1198/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3160131

Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 29 marca 2021 r. IV K 1198/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Artur Witek.

bez udziału prokuratora

Sentencja

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w IV Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 15 lutego 2021 r. i 29 marca 2021 r. sprawy A. C. urodz. (...) w P., syna J. i C. z domu G., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od maja 2020 r. do 22 września 2020 r. w S. w mieszkaniu przy ul. (...) znęcał się psychicznie i fizycznie nad partnerką I. M. w ten sposób, że wielokrotnie wszczynał awantury, w trakcie których znieważał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe, groził I. M. pozbawieniem życia i zdrowia, ciągał za włosy, kopał po całym ciele, uderzał rękoma po całym ciele, w tym w okolice oczu, szarpał za dłonie, wykręcał dłonie, czym spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci zasinień na przedramionach, sińce w okolicach oczu, zadrapania na rękach i twarzy, skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała jakim są twarz oraz ręce na okres nieprzekraczający 7 dni, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

II. w dniu 27 maja 2020 r. w S., w trakcie rozmowy telefonicznej kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec M. M., która była świadkiem w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową S. - Ś. w S. postępowaniu o sygn. PR 1 Ds. (...).2020, czym działał w celu wywarcia wpływu na jej zeznania w tym postępowaniu, przy czym groźby wzbudziły u M. M. uzasadnioną okolicznościami obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 245 k.k.,

I. uznaje A. C. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, przyjmując w przypadku czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, że oskarżony znęcał się nad I. M., będącą osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu i wymierza oskarżonemu za czyn opisany w punkcie I części wstępnej wyroku na podstawie art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn opisany w punkcie II części wstępnej wyroku na podstawie art. 245 k.k. karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. za czyn opisany w punkcie II części wstępnej wyroku orzeka wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia pokrzywdzonej za doznaną krzywdę, poprzez zapłatę na rzecz M. M. kwoty 1 500 (jednego tysiąca pięciuset) złotych.

III. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pobawienia wolności.

IV. Na podstawie art. 89 § 1 k.k., art. 70 § 1 k.k., art. 73 § 2 k.k., art. 72 § 1 pkt 1 i 7 a k.k. wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, w tym okresie oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego i zobowiązuje go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby oraz do powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzoną M. M.

V. Na podstawie art. 4 § 1 k.k. podstawę prawną wszystkich rozstrzygnięć zawartych w wyroku stanowią przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r.

VI. Na podstawie art. 627 k.p.k., art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie) koszty sądowe, w tym opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.

VII. Na podstawie art. 627 k.p.k., § 11 ust. 2 pkt 3, § 16, § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądza od oskarżonego A. C. na rzecz oskarżycielki posiłkowej M. M. poniesione wydatki w kwocie 1008 (jednego tysiąca ośmiu) złotych tytułem opłat za czynności adwokackie.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 1198/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

7. USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

7. OCENA DOWODÓW

1.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

7. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

A. C. swoimi zachowaniami wyczerpał znamiona występków kwalifikowanych na podstawie art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz art. 245 k.k. W okresie od maja 2020 r. do dnia 22 września 2020 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad I. M., z którą pozostawał we wspólnym pożyciu, czyli osobą najbliższą w rozumieniu przepisów prawa karnego. Sprawca zadawał pokrzywdzonej cierpienia fizyczne, uderzając ją rękoma i kopiąc po całym ciele, ciągnąc za włosy, szarpiąc za dłonie i je wykręcając. Dopuszczał się także dręczenia psychicznego, poprzez grożenie kobiecie pozbawieniem życia i zdrowia, a także znieważanie jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. I. M. nie była w stanie przeciwstawić się wielokrotnie podejmowanym przez mężczyznę działaniom na jej szkodę, co wywoływało potrzebę korzystania z pomocy policji. A. C., zadając I. M. ciosy, spowodował u niej obrażenia ciała w postaci zasinień na przedramionach, sińca w okolicach oczu, zadrapań na rękach i twarzy, które skutkowały naruszeniem czynności narządów ciała, jakimi są twarz oraz ręce na okres nieprzekraczający 7 dni. Sprawca działał umyślnie. Podejmowanym przez niego działaniom towarzyszył zamiar wyrządzenia krzywdy partnerce.

Oskarżony w dniu 27 maja 2020 r. w rozmowie telefonicznej zagroził M. M. pozbawieniem życia i zdrowia w celu wywarcia wpływu na jej zeznania w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową S. - Ś. w S. Artykułowana przez niego zapowiedź dokonania przestępstwa na szkodę pokrzywdzonej wywołała u niej obawę spełnienia, o czym świadczy jej reakcja, polegającą na zwróceniu się o pomoc do policji. Była ona uzasadniona agresywnym zachowaniem oskarżonego wobec kobiety, w szczególności, gdy znajdował się pod wpływem alkoholu. A. C. działał umyślnie. W rozmowie z pokrzywdzoną wypowiedział groźby bezprawne w celu wymuszenia na świadku pożądanej przez siebie postawy w toku prowadzonego postępowania karnego.

W sprawie nie zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność zachowań lub winę oskarżonego. Oskarżony w czasie popełnienia czynów nie miał z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozumienia jego znaczenia lub pokierowania swoim postępowaniem. Uzależnienie A. C. od alkoholu nie wpłynęło na poziom poczytalności. Jego zachowanie charakteryzuje społeczna szkodliwość, która przekracza stopień znikomy.

Zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k. podstawę prawną rozstrzygnięć zawartych w wyroku stanowiły przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r., jako względniejsze dla sprawcy niż aktualne, ponieważ wskutek nowelizacji ustawy, która weszła w życie we wskazanej dacie, podwyższeniu uległa dolna granica kary łącznej.

1.4. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

1.7. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

7. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. C.

I.

I.

Sąd, wymierzając sankcje za poszczególne występki, miał na uwadze ich umiarkowaną społeczną szkodliwość. Za takimi ocenami przemawiały, w przypadku czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, z jednej strony dopuszczenie się przez sprawcę znęcania fizycznego i psychicznego nad pokrzywdzoną oraz wielokrotne podejmowanie aktywności polegającej na powodowaniu u niej odczuwalnych dolegliwości, z drugiej zaś okres bezprawnego działania, a w przypadku występku zakwalifikowanego na podstawie art. 245 k.k., zarówno treść wypowiedzianych gróźb karanych, jak i fakt ich artykułowania w trakcie rozmowy telefonicznej, a zatem nie podczas bezpośredniej styczności z M. M., co umniejszyło obawę ich natychmiastowego spełnienia. Na niekorzyść sprawcy świadczyła jego uprzednia karalność sądowa.

A. C.

II.

II.

Na podstawie wniosku obrońcy poszkodowanej orzeczony został środek karny w postaci obowiązku zadośćuczynienia M. M. za krzywdę wyrządzoną przestępstwem. Wysokość świadczenia determinowały negatywne następstwa dla jej stanu psychicznego wywołane groźbą pozbawienia jej życia lub zdrowia.

A. C.

III.

III.

Wpływ na wymiar kary łącznej miało popełnienie przez oskarżonego przestępstw naruszających różne dobra prawnie chronione oraz tożsamy czas ich dokonania. Poczynione w sprawie ustalenia dały podstawy do zastosowania środka probacyjnego. W ocenie sądu warunkowe zawieszenie jej wykonania pozwoli na osiągnięcie celów postępowania, a w szczególności zapobiegnie dopuszczaniu się w przez A. C. czynów zabronionych. Choć był on karany, to do skazania doszło jeden raz za występek innego rodzaju, zaś wymierzona sankcja wykonana w całości. Z relacji pokrzywdzonej I. M., przedstawionej na rozprawie głównej wynika, że aktualnie zachowanie sprawcy wobec niej uległo istotnej poprawie. Obecnie nie dopuszcza się on już czynów wyrządzających jej krzywdę. Przywołane okoliczności pozwalają na uznanie przypisanych mu zachowań jako mających charakter incydentalny. Celem zapewnienia warunków do miarodajnej kontroli procesu resocjalizacji sprawcy, sąd wyznaczył 3-letni okres próby oraz oddał go pod dozór kuratora, a także zobligował do informowania o przebiegu okresu próby. Nadto na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonej M. M., wobec popełnienia przestępstwa przeciwko wolności, nakazał mu powstrzymanie się od kontaktowania z nią. Realizacja tego obowiązku może stanowić istotny czynnik zapobiegający naruszaniu porządku prawnego przez A. C.

7.1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

7.6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI, VII.

Konsekwencją uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów jest obciążenie go kosztami procesu, w tym wydatkami poniesionym przez oskarżycielkę posiłkową. Wysokość należności na rzecz Skarbu Państwa uzasadnia przekonanie o możliwości ich uiszczenia bez uszczerbku dla utrzymania sprawcy, zważywszy w szczególności na brak przeciwwskazań do podjęcia przez A. C. pracy zarobkowej gwarantującej uzyskanie środków finansowych na pokrycie należności.

7.1. PODPIS

SSR Artur Witek

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.