IV CSK 495/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497650

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. IV CSK 495/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Frąckowiak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Cyfrowy Polsat Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 kwietnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa.../16, odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądza od pozwanej na rzecz powódki 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.