Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2675064

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 maja 2019 r.
IV CSK 491/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Monika Koba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. Z. i M. I. Z. przeciwko M. W., R. J. i U. R. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanych M. W. i U. R. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 31 października 2017 r., sygn. akt I ACa (...),

Dnia 9 maja 2019 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.