IV CSK 342/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106220

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2021 r. IV CSK 342/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marta Romańska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu

Skarbowego w T. przy uczestnictwie dłużnika W. R. o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 stycznia 2021 r.,

na skutek skargi kasacyjnej dłużnika od postanowienia Sądu Okręgowego w T. z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI Ga (...),

1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;

2) zasądza od uczestnika na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.